Inloggen

Algemene voorwaarden

WellBased

WellBased algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van WellBased B.V. (“WellBased”), een onderneming met adres Nicolaas Beetsstraat 216, 3511HG te Utrecht. WellBased is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83424024.

Toepasselijkheid

 1. Onder “Diensten” wordt verstaan alle door WellBased en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verschaffen van aangekochte toegang tot het Platform met het lesmateriaal, alsmede alle andere door WellBased ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet uitdrukkelijk op verzoek van Klant worden verricht.
 2. Onder “Klant” wordt verstaan elke school of elke docent in vast dienstverband bij een school met wie een overeenkomst wordt gesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van WellBased, op elke overeenkomst, offertes en diensten die tot stand komen tussen WellBased en een Klant (zoals hierboven gedefinieerd) van onze website wellbased.nl, platform.wellbased.nl en/of utwente.wellbased.nl (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien. De algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden gedownload worden op wellbased.nl/algemenevoorwaarden, platform.wellbased.nl/algemenevoorwaarden en utwente.wellbased.nl/algemenevoowaarden.
 4. WellBased zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.wellbased.nl platform.wellbased.nl en utwente.wellbased.nl

WellBased

WellBased biedt een online platform aan met trainingsmateriaal om de persoonsvorming, persoonlijke ontwikkeling en socialisatie van jongeren en jongvolwassenen mee te verbeteren.

Tarieven en betalingen

 1. Alle prijzen gehanteerd door WellBased zijn exclusief BTW.
 2. De abonnementen van WellBased worden aangeboden voor een vast bedrag per jaar. De kosten voor een abonnement dienen jaarlijks per factuur te worden voldaan.
 3. Betaling van facturen van WellBased dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling kan geschieden door middel van IDeal of per factuur worden voldaan.
 4. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is Klant is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 5. Indien een Klant in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door WellBased niet geïncasseerd kunnen worden, is WellBased gerechtigd het account van de betreffende Klant op te heffen, alsmede kan WellBased nakoming opschorten.
 6. Wellbased is bevoegd de tarieven te verhogen:
  1. in het geval van wettelijke prijsverhogingen;
  2. binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
  3. vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk is.

Contractduur

 1. De looptijd van het abonnement is 12 maanden. Het abonnement is jaarlijks opzegbaar na de eerste stilzwijgende verlenging.
 2. Het abonnement kan ten alle tijde worden opgezegd tot de expiratiedatum van het abonnement. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Indien het abonnement niet tijdig is opgezegd, wordt het abonnement automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. Er wordt in het geval van tussentijdse beëindiging geen restitutie van abonnementsgelden verleend.

Aansprakelijkheid

 1. WellBased is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van WellBased en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 2. WellBased is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
  1. gelinkte websites, ook niet indien sprake is van onvolkomenheden; en/of
  2. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 3. WellBased is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
 4. WellBased neemt voor de beveiliging van gegevens van Klanten en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van WellBased kan worden verwacht. WellBased is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door WellBased betrachte zorg. WellBased is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WellBased geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WellBased niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. WellBased heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WellBased zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Privacy

 1. Beide partijen zullen de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op hen op grond van de AVG rustende verplichtingen verwerken. Indien Partijen verplicht zijn een Verwerkersovereenkomst te sluiten, zullen zij hiertoe over gaan.

Ontbinding

 1. WellBased is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht of onwenselijk wordt geacht door WellBased.

Klachten en garanties

 1. Bij WellBased ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Indien er sprake is van zulks gebrek dat Klant compleet geen toegang, al dan geen adequate toegang, heeft tot de Dienst, zal WellBased trachten dit zo snel mogelijk op te lossen. Als in zulks geval blijkt dat het gaat om een ernstig, langdurend gebrek, verkrijgt Klant het recht om te ontbinden of kan Klant zich in overleg met WellBased kwalificeren voor een tijdelijke prijsmindering.

Inschakeling derden

 1. WellBased is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. WellBased is niet verplicht om Klant hierover persoonlijk op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van WellBased impliceert dat de Klant WellBased machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Klant te aanvaarden.
 2. WellBased neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. WellBased is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van WellBased.

Wijzigingen

WellBased behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website. In zulks geval zal WellBased Klant op de hoogte brengen van deze wijzigingen.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, of wanneer er bij het doorgeven van informatie aan derden er voor de buitenstaanders een voordeel voortvloeit ten nadele van de Klant of WellBased.
 2. Indien Klant het hierboven bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij aan WellBased een direct opeisbare boete ten bedrage van €1.000, voor iedere overtreding, onverminderd de gehoudenheid van Klant tot betaling aan WellBased van schadevergoeding te dezer zake en de verboden gedraging te staken.

Intellectuele eigendomsrecht

 1. WellBased behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle het door WellBased verstrekte lesmateriaal, zoals opdrachten, presentaties, filmpjes, theorie, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en mogen hierbuiten niet door hem zonder voorafgaande toestemming van WellBased worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Indien Klant het hierboven bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij aan WellBased een direct opeisbare boete ten bedrage van €1.000, voor iedere overtreding, onverminderd de gehoudenheid van Klant tot betaling aan WellBased van schadevergoeding te dezer zake en de verboden gedraging te staken.

Overige bepalingen

 1. WellBased mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen. In dit geval stelt WellBased Klant hiervan tijdig op de hoogte.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor WellBased, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven WellBased en Klant gebonden aan de overige bepalingen van deze voorwaarden. WellBased zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen WellBased en Klant zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland.

Download onze algemene voorwaarden​​

Om onze Algemene voorwaarden te downloaden klikt u hier.

Offerte aanvraag